Ochrana osobních údajů

Na základě tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje Pronajímatel informace o postupech shromažďování, používání a odhalování informací, které může Nájemce či jiná osoba poskytující osobní informace (dále jen Návštěvník) poskytnout prostřednictvím Internetových stránek nebo prostřednictvím dalších aplikací a internetových stránek či sociálních sítí provozovaných Pronajímatelem. Před použitím Internetových stránek je Návštěvník povinen obeznámit se se zněním tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Internetové stránky jsou určeny pro občany Evropské unie.

Pokud není z obsahu Prohlášení o ochraně osobních údajů patrno jinak, je výklad pojmů shodný s výkladem určeným ve Všeobecných obchodních podmínkách.
 1. SOUHLAS NÁVŠTĚVNÍKA
  1.1. Použitím Internetových stránek Návštěvník souhlasí s podmínkami tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakékoli poskytnutí informací prostřednictvím Internetových stránek znamená konkludentní souhlas Návštěvníka s jejich shromažďováním, používáním a odhalením v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů.

  1.2. Účast Návštěvníka na aplikacích a sociálních sítích je dobrovolná a v případě nesouhlasu Nájemce s jeho účastí na nich, je Návštěvník oprávněn svobodně opustit aplikaci či sociální síť bez negativních následků. V případě zasílání Elektronických nabídek je Návštěvník oprávněn kdykoli se odhlásit z odběru s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v každé Elektronické nabídce.
 2. POSKYTOVANÉ INFORMACE
  2.1. Pronajímatel na Internetových stránkách aktivně shromažďuje informace o Návštěvníkovi, který provedl registraci, a to povolením komunikace s Pronajímatelem prostřednictvím e-mailu nebo formulářů usnadňujících komunikaci, zpětnou vazbu a vyměňování informací s Pronajímatelem.

  2.2. Určité informace poskytnuté Návštěvníkem mají status osobních identifikačních údajů, které lze spojit s osobou Návštěvníka. Pronajímatel je oprávněn vyžadovat poskytnutí osobních identifikačních údajů povinně i nepovinně, zejména z důvodu umožnění užívání služeb či výhod (Objednávky, Rezervace, akce na sociálních sítích a další) nebo pro možnou účast Návštěvníka na aktivitách Pronajímatele (diskuze, setkání, propagační akce a další). V případě návštěvy sociálních sítí zaznamenají webové servery Pronajímatele údaje o Návštěvníkovi, které Návštěvník povolí Pronajímateli k zaznamenání.
 3. PASIVNÍ SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ
  3.1. Pronajímatel je oprávněn pasivně shromažďovat určité anonymní údaje o Zaregistrované osobě při návštěvě Internetových stránek (bez aktivního poskytování Návštěvníkem) pomocí různých technologií jako jsou cookies, internetové tagy nebo webové signály (web beacons), i navigačních údajů (protokolových souborů (log files)), serverových protokolů (server logs) či sledu kliknutí (clickstream), na základě automatického přenosu některých z anonymních informací internetového prohlížeče Návštěvníka, jako jsou URL adresa webové stránky, kterou Návštěvník navštívil, IP adresa a verze prohlížeče, kterou počítač Návštěvníka používá. Pokud Návštěvník nastaví svůj internetový prohlížeč tak, aby jej upozorňoval při zasílání cookies nebo aby cookies odmítal, určité prvky Internetových stránek mohou být nefunkční.

  3.2. Pronajímatel používá a kombinuje takové pasivně shromážděné anonymní informace v zájmu poskytování lepších služeb svým návštěvníkům, upravování stránek dle jejich preferencí, sestavování a analýz statistiky, trendů, správy a dalších zlepšování webových stránek pro jejich použití. Takovéto informace nejsou spojovány s osobními identifikačními údaji získanými jinde na těchto stránkách, pokud k tomu návštěvník nedá souhlas, např. v nastavení Facebook aplikace apod.
 4. POUŽÍVÁNÍ A ODHALOVÁNÍ INFORMACÍ
  4.1. Kromě výše uvedeného Pronajímatel může informace shromážděné prostřednictvím Internetových stránek dále použít ke zdokonalení obsahu a nastavení Internetových stránek, ke sdělování informací vyžádaných Návštěvníkem pro účely marketingu a průzkumu Pronajímatele, a pro jakékoliv další specifikované účely. Mimo to je Pronajímatel oprávněn plně využívat všech informací získaných prostřednictvím Internetových stránek, které nemají formu osobních identifikačních údajů. Pokud Návštěvník poskytne osobní identifikační údaje na Internetových stránkách, Pronajímatel může spojovat takové informace s dalšími aktivně shromážděnými informacemi od Účastníků, pokud v okamžiku jejich shromažďování nebude specifikováno jinak.

  4.2. Osobní identifikační údaje, které Návštěvník poskytne prostřednictvím Internetových stránek, může Pronajímatel odhalovat jiným spolupracujícím organizacím po celém světě, které souhlasí, že s těmito informacemi budou zacházet v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a že je budou používat ke stejným účelům jako Pronajímatel, avšak výhradně třetím osobám:

  4.2.1. se kterými Pronajímatel spolupracuje a využívá je k podpoře svých obchodních aktivit (platební služby, technická podpora, dodávková služba, finanční instituce a další), přičemž Pronajímatel od těchto třetích osob vyžaduje souhlas se zacházením s poskytnutými informacemi v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a k použití ke stejným účelům jako Pronajímatel;

  4.2.2. v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem pohledávky, závazku či obchodu z Internetových stránek, ke kterým se tyto informace vztahují, přičemž Pronajímatel od těchto třetích osob vyžaduje souhlas se zacházením s poskytnutými informacemi v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a k použití ke stejným účelům jako Pronajímatel; nebo

  4.2.3. které jsou orgány veřejné správy, či jiné osoby, kterým je Pronajímatel v souladu s platnými právními předpisy povinen poskytnout informace o Návštěvníkovi.

  4.3. Shromažďování, používání a odhalování informací předjímané v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, může zahrnovat přenos informací do zahraniční jurisdikce, které legislativní prostředí a zákony ohledně osobních identifikačních údajů neodpovídají českému legislativní prostředí a zákonům. Před převodem informací do zahraniční jurisdikce je Pronajímatel povinen dožádat se Návštěvníka o souhlas s takovým převodem a odhalením.
 5. PŘÍSTUP, OPRAVA A VÝMAZ INFORMACÍ
  5.1. V zájmu zachovávání osobních identifikačních údajů, které Návštěvník poskytne prostřednictvím Internetových stránek v přesném, aktuálním a úplném znění, Pronajímatel žádá o průběžnou aktualizaci informací Návštěvníkem na kontakty uvedené na Internetových stránkách. Pronajímatel podnikne příslušné kroky k aktualizaci nebo opravě poskytnutých neaktuálních údajů nebo k jejich výmazu z databáze Pronajímatele.
 6. BEZPEČNOST
  6.1. Pronajímatel provádí na Internetových stránkách odpovídající opatření k ochraně identifikačních údajů při jejich přenosu od Návštěvníka na Internetové stránky a k ochraně takových informací před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, prozrazením a neautorizovaným přístupem, odhalením, pozměněním nebo zničením. Návštěvník je plně srozuměn s tím, že žádný internetový přenos není zcela zabezpečený nebo bezchybný (např. e-mail zaslaný na Internetové stránky nebo z nich nemusí být zabezpečen) a proto je Návštěvník sám povinen pečlivě zvážit, jaké informace sdělí prostřednictvím e-mailu Pronajímateli. Pokud Návštěvník na Internetových stránkách používá hesla, identifikační čísla nebo další zvláštní přístupové prvky, je jeho povinností tyto informace chránit a za jejich sdělování je Návštěvník sám odpovědný.
 7. ODKAZY NA JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
  7.1. Internetové stránky mohou obsahovat odkazy nebo kontakty na jiné internetové stránky a aplikace, na které se toto Prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Pronajímatel doporučuje Návštěvníkovi podrobně se seznámit se zněním prohlášení o ochraně osobních údajů každých internetových stránek, které Návštěvník navštíví.
 8. KONTAKTOVÁNÍ PRONAJÍMATELE
  8.1. Pro další otázky, připomínky nebo obavy ohledně Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo informačních praktikách Internetových stránek či dalších dotazů ohledně odstoupení od zasílání Elektronických nabídek, uvádí Pronajímatel na Internetových stránkách kontaktní údaje k použití pro komunikaci s Pronajímatelem.
 9. ZMĚNY PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  9.1. Pronajímatel je oprávněn ke změně Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s podmínkami změn Všeobecných obchodních podmínek.